Welkom bij CS Solutions

 

PRIVACY VERKLARING

CS Solutions hecht veel waarde aan de privacy van al haar relaties
en van ieder die onze website bezoekt. Het spreekt voor zich dat
CS Solutions zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens
zal omgaan. Hieronder wordt beschreven wat wij daaronder verstaan.

Als iemand persoonsgegevens aan CS Solutions verstrekt, wordt
daarmee uitdrukkelijk toestemming gegeven om deze
persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Gebruik van uw gegevens
Als relatie van CS Solutions of als geïnteresseerde in onze dienstverlening
vragen wij in elk geval om uw volledige naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om u informatie te
verschaffen over onze dienstverlening. Voor het behandelen van zaken
hebben we daarnaast afhankelijk van elke specifieke zaak nadere gegevens
nodig. Ook voor deze gegevens geldt dat wij deze uitsluitend zullen
gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Bewaren van uw gegevens
Wanneer u ons e-mail of andere gegevens stuurt worden deze opgenomen
in ons datasysteem respectievelijk onze papieren dossiers. Zij worden na het
sluiten van de dossiers volgens de wettelijke bewaarplicht en de richtlijn van
de Orde van Advocaten bewaard.

De reden van het gebruik van uw gegevens
CS Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

• voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• om u informatie te verstrekken over wijzigingen in wetgeving en onze
dienstverlening;
• voor verzending van onze nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor
evenementen;

Recht op inzage en correctie
Ieder heeft het recht om aan CS Solutions te vragen welke persoonsgegevens
er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Mochten deze gegevens
niet juist zijn dan heeft u het recht om aanpassingen daarin aan te laten
brengen. Verder heeft u in beginsel recht op het wissen van uw gegevens.

Derden
CS Solutions zal uw gegevens niet delen met anderen, tenzij u daarvoor
uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, of als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Als we organisaties inschakelen die uw gegevens in
onze opdracht verwerken zal CS Solutions ervoor zorgdragen dat er
een bewerkersovereenkomst wordt gesloten waarin eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Beveiliging
Het is van groot belang dat uw gegevens bij CS Solutions veilig zijn. CS
Solutions zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen
om verlies van uw data tegen te gaan, alsmede ongeoorloofde openbaarmaking

of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Onze website en doorlinken naar andere websites
Op onze website kunnen cookies worden gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast kan CS Solutions gebruik maken van analytische cookies om
 het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen
van uw browser. In het geval onze website verwijzingen naar andere websites
bevatten (zoals door middel van hyperlinks) is CS Solutions niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen
delen via social media netwerken zoals Twitter en LinkedIn. Indien u op deze
knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende
social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media netwerken
om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging privacyverklaring
CS Solutions behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen
in deze verklaring. We raden u dan ook aan om deze verklaring periodiek te
raadplegen. Op die manier bent u van eventuele wijzigingen op de hoogte.

E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn