Welkom bij CS Solutions

 

KLACHTENREGELING

 

Advocaten moeten een kantoorklachtenregeling hebben. In deze regeling

liggen de procedure en werkwijze vast die de advocaat of het kantoor volgt
als een cliënt zich daartoe wendt met een klacht. Een klacht is een
schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de
advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, niet
zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. Een klacht
kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst
van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

 

 

Kantoorklachtenregeling CS Solutions – conform art. 6.28 van de Verordening

op de advocatuur

 

  Artikel 1 begripsbepalingen
  In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
  - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt
  jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame
  personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie,
  niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de
  klacht;
  Artikel 2 toepassingsbereik
  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere
  overeenkomst van opdracht tussen CS Solutions en de cliënt.
  2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
  Artikel 3 doelstellingen
  Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen
  een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van
  cliënten vast te stellen;
  c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
  Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
  1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de website van
  CS Solutions. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de
  overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
  2. De advocaat] heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is
  opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak
  en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
  3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.
  Artikel 5 interne klachtprocedure
  1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Cindy A.C. Schroeten, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing
  te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na
  ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan
  de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn
  waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd
  schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht,
  al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 6. Indien de klacht naar tevredenheid
  is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie
  is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
  Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
  1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling
  van de klacht.
  Artikel 7 verantwoordelijkheden
  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling
  van de klacht.
  4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
  Artikel 8 klachtregistratie
  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
  3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van
  de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten,
  alsmede ter verbetering van procedures.
  4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het
  kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
  De klager is tevens gerechtigd gebruik te maken van de externe
  klachtenregeling van de Orde van Advocaten. Meer informatie daarover vindt
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn