Welkom bij CS Solutions

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

CS Solutions is een eenmanszaak die gevestigd is te (1411 HB)

Naarden, aan de Amersfoortsestraatweg 3. CS Solutions is
ingeschreven in het Handelsregister van de KVK onder KVK-nummer
90355296. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voornoemde personenvennootschap.

 

 

Op alle reeds vervulde dan wel nog te vervullen opdrachten en op alle vervolgopdrachten die aan CS Solutions zijn of worden gegeven,

alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of die
daarmee verband houden, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. 

 

 

Afwijkingen ervan zijn voor CS Solutions uitsluitend bindend indien deze

specifiek zijn overeengekomen en schrifte­lijk zijn vastgelegd. Uitsluitend
CS Solutions geldt tegenover de opdrachtgever als opdracht­nemer. 

 

 

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, op grond

waarvan de (rechts)persoon die een opdracht feitelijk uitvoert ook in zelf
aansprakelijk kan zijn in de richting van de opdracht­gever, is nadrukkelijk
uitgesloten. Het vorenstaande neemt niet weg, dat dergelijke personen
alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel zich bij wijze van
derdenbeding wel op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.

 

 

Bij de uitvoering van een verstrekte opdracht zal CS Solutions zo veel als

redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen. Alle overeenkomsten van opdracht hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nooit op resultaatverplichtingen.

 

 

Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de door CS Solutions

verrichte werkzaamheden en aan de resultaten daarvan geen rechten
ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart CS Solutions voor alle aan­spraken
van eventuele derden ter zake.

 

 

Het door CS Solutions aan de opdrachtgever in rekening te brengen

honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. 

 

 

CS Solutions kan geen derdengelden ontvangen omdat zij niet beschikt

over een stichting derdengelden.

 

 

Wanneer met de opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot

dient te betalen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, zal dit
voorschot met de laatste declaratie in verband met de verstrekte opdracht
worden verrekend. 

 

 

Daar waar CS Solutions dat in het belang acht van de uitvoering van een

opdracht, is zij gerechtigd om bij de uitvoering daarvan derden in te
schakelen. CS Solutions wordt door de opdrachtgever gemachtigd om
daarbij eventuele voorwaarden van die derden (zoals een beperking van aansprakelijkheid) namens deze te aanvaarden. 

 

 

Kosten die CS Solutions ten behoeve van de opdrachtgever aan eventuele

derden betaalt (zoals – maar niet beperkt tot – griffierechten,
deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit registers, vertaalkosten,
kopieerkosten, koeriers­kosten en dergelijke) worden separaat en tegen
kostprijs doorbelast. 

 

 

Voor zover vereist worden alle declaraties verhoogd met het geldende omzetbelastingpercentage. Als op een later tijdstip blijkt dat CS Solutions

de heffing van omzetbelasting ten onrechte achterwege heeft gelaten,
is opdrachtgever alsnog tot de betaling daarvan gehouden.

 

 

De termijn waarbinnen de opdrachtgever declaraties van CS Solutions

dient te voldoen bedraagt veertien dagen na de dagtekening daarvan.
Na afloop van deze termijn is de opdrachtgever die niet tijdig heeft
betaald van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien daaruit een lager bedrag
volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen ondernemer zijn de
rentevoet voor niet-handelstransacties worden gehanteerd. 

 

 

Eventuele bezwaren tegen declaraties schorten uitsluitend de verplichting

op tot betaling van het betwiste gedeelte daarvan indien deze binnen de
genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerd en schriftelijk kenbaar
zijn gemaakt.

 

 

Als betaling ook na aanmaning uitblijft, wordt de opdrachtgever op de dag

die volgt op de daarin genoemde uiterste betaaldatum tevens zogenoemde buitengerechtelijke incassokosten verschul­digd. De omvang daarvan wordt
gesteld op 15% van het honorarium met een minimum van € 250. Indien
daaruit een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen
ondernemer zijn de op rechtspraak.nl gepubliceerde ‘BIK-staffel’ worden
gehanteerd. Ook over buitengerechte­lijke incassokosten is omzetbelasting
verschuldigd, alsmede de wettelijke rente.

 

 

Indien de tussenkomst van de rechter noodzakelijk blijkt om een declaratie

te kunnen incasseren, is de opdrachtgever verplicht om alle daarvoor
gemaakte kosten aan CS Solutions te voldoen. De daarin begrepen
advocaatkosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een
bedrag dat niet lager is, maar mits in redelijkheid gemaakt dus wel hoger
kan zijn, dan het bedrag dat volgt uit het op rechtspraak.nl gepubliceerde ‘Liquidatietarief’.

 

 

CS Solutions heeft het recht om de verdere uitvoering van lopende

werkzaamheden bij niet tijdige betaling van declaraties na een daaraan
voorafgaande schriftelijke mededeling op te schorten. Iedere aansprakelijkheid
voor daaruit voortvloeiende of daarmee in verband staande schade wordt
nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Elke vorm van aansprakelijkheid van CS Solutions in verband met de uitvoering

van een opdracht (zowel die wegens toerekenbare tekortkoming als die wegens onrechtmatige daad) is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering (verzekerde som: € 500.000 per
gebeurtenis en €    250.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar voor
schade als omschreven in clausule NAP121-031/1. Deze bedragen gelden tevens
als het voor het desbetreffende jaar geldende maximum voor alle
gebeurtenissen tezamen), vermeerderd met het eventueel toepasselijke
eigen risico. 

 

 

Als deze verzekering om welke reden dan ook dan vervalt dan wel onverhoopt

geen dekking biedt, is de totale aansprakelijkheid van CS Solutions beperkt tot
het bedrag van het door haar in rekening gebrachte honorarium ter zake van
de desbetreffende (deel)opdracht met een maximum van € 25.000. 

 

 

Iedere aansprakelijkheid van CS Solutions voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, met dien verstande dat CS Solutions

eventuele vorderingen die zij dientengevolge zelf jegens die derde verkrijgt
aan de opdrachtgever zal overdragen. Vorderingen jegens CS Solutions tot
vergoeding van welke schade dan ook verjaren, tenzij deze overeenkomstig
de wet reeds op een eerder tijdstip zin vervallen, door verloop van 12 maanden
na de aanvang van de dag waarop de opdrachtgever met de eventuele aansprakelijkheid van CS Solutions daarvoor bekend is geworden dan wel
daarmee redelijkerwijs bekend had kunnen worden.

 

 

Op grond van wettelijke verplichtingen kan CS Solutions gehouden zijn

informatie over de opdrachtgever of door deze uitgevoerde transacties aan
derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan de opdrachtgever
te melden. Opdrachtgever is met deze verplichtingen bekend en aanvaardt
dat CS Solutions deze nakomt.

 

 

De opdrachtgever is er mee bekend, dat CS Solutions diens persoonsgegevens beroepsmatig en zonder melding vooraf zal gebruiken in het kader van de

uitvoering van een opdracht. Daarnaast zal CS Solutions deze gegevens gebruiken
bij nieuwe zaken ter controle op een eventueel tegenstrijdig belang.

 

 

De opdrachtgever stemt er mee in, dat CS Solutions gebruik maakt van

elektronische gegevens­uitwisseling en realiseert zich dat er ondanks alle door
CS Solutions in acht genomen veiligheidsvoorzieningen geen absolute zekerheid
kan worden gegeven tegen raadpleging daarvan door onbevoegden. CS Solutions
is dan ook nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens
die worden verzonden via openbare netwerken en via netwerken en systemen
van derden, dan wel door onbevoegde toegang tot die gegevens via die
netwerken en systemen.

 

Op iedere met CS Solutions gesloten overeenkomst is haar (op de website gepubliceerde) klachten­regeling van toepassing.

 

Op de rechtsverhouding tussen CS Solutions en opdrachtgever is het Nederlandse

recht van toepassing. Van het kennis nemen van geschillen met een financieel
belang boven de competentiegrens van de kantonrechter is uitsluitend de rechter
te Utrecht bevoegd.

 


E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn